آیا فعالیت های ورزشی در افرادی که درگیری ریوی کرونا دارند خطرناک است؟

مقدمه: بیماری کووید 19 بر همه جنبه های زندگی از جمله کار، مسافرت و همچنین ورزش تأثیر گذاشته است. در حالی که فاصله اجتماعی و بهداشت برا...

ادامه مطلب